موازين فني تعيين نرخ هاي بيمه

وجوه تفارق قراردادهای بیمه اشخاص با سایر قراردادهای بیمه ای
وجوه تفارق قراردادهای بیمه اشخاص با سایر قراردادهای بیمه ای
آگوست 22, 2020
صندوق تأمين خسارتهاي بدني (مربوط به سوانح و حوادث ) چيست؟
صندوق تأمين خسارتهاي بدني (مربوط به سوانح و حوادث ) چيست؟
سپتامبر 3, 2020

موازين فني تعيين نرخ هاي بيمه

موازين فني تعيين نرخ هاي بيمه

موازين فني تعيين نرخ هاي بيمه

معيارهاي عمومي تعيين نرخ حق بيمه انواع رشته هاي بيمه

شركت هاي بيمه بايد حق بيمه رشته هايي كه اجازه تعيين نرخ دارند را با رعايت و توجه به موارد زير تعيين نمايند:

 • بيمه پذير بودن ريسك.
 • شدت و تواتر ريسك
 • توجه به تابع توزيع ريسك و ميانگين و واريانس آن
 • سوابق عمليات بيمه اي آن رشته
 • اعمال تخفيف يا اضافه نرخ بر اساس سابقه بيمه گذار
 • در بيمه هاي اشخاص: عوامل متعارف بازار بيمه از جمله جدول مرگ ومير و نرخ بهره فني
 • وضعيت ريسك از لحاظ رعايت استانداردهاي پيشگيري و ايمني
 • رعايت حد توانگري شركت
 • توجه به عوامل تشديد خطر
 • مدت بيمه
 • خطرات اضافي و استثنائات
 • فرانشيز
 • هزينه هاي اداري و عملياتي
 • عدم تبعيض غيرموجه در تعيين نرخ
 • امكان واگذاري اتكايي بويژه در رشته هايي مانند كشتي و هواپيما كه كلوزهاي استاندارد دارند
 • مقررات بي نالمللي در رشته هايي كه جنبه بي نالمللي دارد و تابعي از كنوانسيون ها و موافقتنامه هاي بين المللي است.
 • ارائه بيمه نامه در قالب بيمه هاي مشترك نبايد اصول حاكم بر محاسبه حق بيمه را نقض نمايد.
 • توجه به اوضاع پيرامون بازار بيمه كشور

موازين فني تعيين نرخ هاي بيمه

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق بيمه رشته هواپيما

بيمه هواپيما يكي از تخصصي ترين رشته هاي بيمه اي است كه به دليل تنوع پوشش ها از جمله بدنه، مسئوليت در قبال مسافران، مسئوليت توليدكنندگان و …پيچيدگي خاصي در نرخ گذاري دارد و يكي از رشته هايي است كه بدليل جنبه بين المللي، تابع كنوانسيون ها و موافقتنامه هاي بين المللي است و از كلوزهاي استاندارد مختلفي در هربخش از پوشش هاي آن استفاده م يشود. شركت هاي بيمه موظفند در تعيين نرخ حق بيمه اين رشته علاوه بر عوامل مندرج در بند الف، به عوامل زير نيز توجه نمايند:

 • نوع هواپيما
 • ارزش هواپيما
 • سال ساخت هواپيما
 • تجهيزات ايمني هواپيما
 • خطرات اضافي و استثنائات
 • تعداد هواپيماهاي بيمه شده در ناوگان (يك هواپيما يا تعدادي از يك ناوگان)
 • حوزه استفاده (منطقه جغرافيائي)
 • سابقة خسارتي در پنج سال گذشته
 • سوابق پروازي، تجربه و سن خلبان
 • مدت پرواز سالانه.
 • نوع كاربرد هواپيما (آموزشي، مسافري، باري و…)
 • مبنا و ميزان مسئوليت (كنوانسيون ورشو، موافقتنامه مونترال،…)
 • كلوزهاي مورد استفاده
 • برنامه هاي تعميراتي و رتبه مؤسساتي كه تعميرات را انجام داده اند.
 • علامت ثبتي و كشور سازنده هواپيما.
 • مديريت خطوط هوائي.
 • وضعيت و نوع فرودگاه هاي مورد استفاده و تجهيزات ايمني آنها.

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق بيمه رشته كشتي

با توجه به تنوع كشتي ها از جمله باري و مسافري و محدوده تردد آنها، محاسبه نرخ در بيمه كشتي تابع عوامل مختلفي مانند ويژگي هاي فني كشتي، نوع كاربري و مسئوليت هاي مختلف صاحبان و شركت هاي كشتيراني در قبال عوامل انساني و محيط زيست است .اين رشته نيز مانند بيمه هواپيما تابع كنوانسيون هاي مختلف بين المللي و كلوزهاي مختلفي است كه در اين رشته مورد استفاده قرار مي گيرد. شركت هاي بيمه موظفند در تعيين نرخ حق بيمه اين رشته علاوه بر عوامل مندرج در بند الف، به عوامل زير نيز توجه نمايند:

 • نوع شناور (باري، مسافري و كشتي هاي ويژه عمليات خاص)
 • مؤسسه طبقه بندي و تأييد كننده سلامت شناور
 • ايمني و قابليت دريانوردي
 • سن شناور
 • محدوده تردد
 • سابقه خسارتي
 • تعداد شناورهاي بيمه شده (يك كشتي يا تعدادي از يك ناوگان)
 • سابقه فعاليت حرفه اي مالك شناور
 • مشخصات شركت سازنده
 • كشور سازنده و پرچم
 • سوابق شغلي خدمه
 • ارزش شناور
 • فرانشيز
 • نوع نيروي محركه شناور و ماشين آلات
 • امكانات تعمير شناور
 • كلوزهاي مورد استفاده
 • محموله (مواد فاسد شدني، مواد نفتي، مسافر و…)

موازين فني تعيين نرخ هاي بيمه

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق بيمه رشته مهندسي

در بيمه هاي مهندسي به دليل تعدد پوشش و تنوع پروژ ه ها، احصاي عوامل موثر در ارزيابي ريسك و تعيين حق بيمه به صورت جامع دشوار است زيرا بسته به نوع پروژه ممكن است عوامل مورد نظر آنقدر متنوع و متكثر باشند كه نتوان همه آنها را فهرست نمود. بدليل همين محدوديت، آنچه در اين ضوابط اعلام شده است عوامل كلي و فراگير بيمه هاي مهندسي است. بنابراين توجه به عوامل و پارامترهاي ويژه هر نوع پروژه موضوع بيمه كه در اين ضوابط ذكر نشده نيز مورد تأكيد است و شركت هاي بيمه موظفند در تعيين نرخ حق بيمه اين رشته علاوه بر توجه به عوامل مندرج در بند الف و خصوصيات پروژه به عوامل زير نيز توجه نمايند:

 • شناسائي ريسك هاي هر بخش از پروژه
 • تعيين ميزان تعهدات بيمه گر در هر بخش
 • تفكيك پروژه به بخش هاي مختلف از جمله سازه هاي موقتي، عمليات ساختماني، ماشين آلات، دوره نگهداري، آزمايش و راه اندازي و…
 • نحوه پرداخت حق بيمه
 • سابقه فعاليت هاي پيمانكار
 • امكانات ايمني در بخش هاي مختلف پروژ ه ها
 • مسئوليت در قبال اشخاص ثالث با در نظر گرفتن محيط پيرامون پروژه ها
 • عوامل تشديد خطر در رابطه با وضعيت و محل اجراي پروژ ه ها و ماشين آلات
 • استهلاك و عمر مفيد ماشين آلات
 • برآورد زيان هاي ناشي از خطاي انساني، نقص فني و مخاطرات بيروني
 • خطرات اضافي و استثنائات.
 • توجه به خسارت هاي غيرمستقيم مانند عدم النفع.
 • تجربه خسارت هاي سال گذشته و ويژگي هاي هر ريسك
 • دوره انتظار در پوشش عدم النفع
 • دامنه خسارت هاي تحت پوشش بر اساس نوع پروژ ه ها
 • بررسي كامل خطرات طبيعي و محيطي و وضعيت زمين شناختي محل
 • مدت اجراي پروژه
 • ويژگي هاي طرح و نوع مصالح ساختماني
 • درصد پيشرفت پروژه
 • شرايط و تمهيدات مربوط به اطمينان از سلامت اجراي پروژه
 • تجهيزات ايمني و اطقاي حريق و امكانات حفاظتي
 • تجربه پرسنل
 • سوابق اجرائي پيمانكار در انجام پروژه هاي مشابه
 • شرايط مالي بيمه گذار و روشهاي تأمين مالي پروژه

دیدگاهتان را بنویسید