توسعه بیمه در قرن بیستم

تدوین قانون بیمه
تدوین قانون بیمه
آگوست 6, 2019
تاریخچه بیمه
تاریخچه بیمه
آگوست 6, 2019

توسعه بیمه در قرن بیستم

توسعه بیمه در قرن بیستم

توسعه بیمه در قرن بیستم

در قرن بیستم ما شاهد توسعه قابل توجه بیمه هستیم. از یک طرف رشته هاي قبلی به مقیاس زیادي توسعه پیدا می کند؛ تمرکز و تجمع اشخاص در شهرها، پیشرفت بیمه در مقابل اتش سوزي را موجب می شود. بهبود سطح زندگی و استفاده از آمارهاي دقیق از قبیل جداول مرگ ومیر، ترقی انواع بیمه هاي عمر را در پی دارد. افزایش تعداد وسیله نقلیه و بالا رفتن آمار تصادفات اتومبیل بیمه مسئولیت اتومبیل را که قبلا” شناخته شده، مورد توجه بیشتري قرار می دهد.

از طرف دیگر در اثر تحول عمومی در زندگی اقتصادي و اجتماعی، بیمه هاي جدیدي مورد عمل قرار می گیرد مانند: بیمه در مقابل دزدي، بیمه در مقابل تگرك، بیمه در مقابل مرگ و میر حیوانات، بیمه در مقابل شکست ماشین آلات، بیمه در مقابل خطر جنگ، بیمه حوادث جسمانی، بیمه ورزشی، بیمه هوائی، انواع بیمه هاي مسئولیت از قبیل بیمه مسئو.لیت اشیاء، بیمه مسئولیت حرفه اي، بیمه اعتبارات که هدف آن دادن تضمین به بستانکار در مقابل بدهکار است.

توسعه بیمه در قرن بیستم

ویژگی هاي بیمه در قرن بیستم

بیمه در قرن بیستم با چهار ویژگی مشخص می شود:

1 –  تصدي بیمه هاي اجتماعی توسط دولت:

بعضی خطرها که داراي اهمیت ویژه اقتصادي یا اجتماعی است مثل بیمه هاي بیماري، از کارافتادگی و بیکاري، حوادث ناشی از کار و بطور کلی بیمه هائیکه به کارگران مربوط می شود، در اغلب کشورها از بخش خصوصی که بیشتر در عملیات خود به سوددهی عملیات توجه دارند جدا می شود و دولت تصدي این قبیل بیمه ها را که عموما” به بیمه هاي اجتماعی معروف است عهده دار می شود و بعضی انواع بیمه در انحصار دولت قرار میگیرد.

2 –  اعمال نظارت دولت به شرکتهاي بیمه:

دولت با وضع مقررات خاصی بر اعمال شرکت هاي بیمه خصوصی نظارت و مداخله می کند تا شرکت هاي بیمه خصوصی از آزادي عملی که ازجهت انعقاد قرارداد بیمه دارند به زیان بیمه شدگان و بیمه گزاران سوء استفاده نکنند. از این قبیل است تعیین ضرائب ذخایر فنی و نحوه بکار انداختن ذخایر فنی، تنظیم شرایط عمومی قراردادهاي بیمه، تعیین تعرفه حق بیمه، برقراري اتکائی اجباري، کنترل مستمر موسسات بیمه.

3 –  اجباري شدن بخشی از بیمه هاي مسئولیت:

به منظور حمایت لازم از زیان دیدگان که ممکن است براي جبران خسارت وارد به آنها با مسئولین بی نوائی مواجه شوند و خسارت آنها بلاجبران بماند، بعضی از انواع بیمه که داراي اهمیت خاص اجتماعی و  اقتصادي است در بسیاري از کشورها اجباري شده است. علاوه بر بیمه مسئولیت اتومبیل که تقریبا” عمومیت دارد در بعضی کشورها بیمه هاي مسئولیت دیگري نیز اجباري شده است. براي نمونه به اهم آن اشاره می کنیم : بیمه شکار، بیمه حمل و نقل کالا و مسافر، بیمه آموزش رانندگی، بیمه تله کابین، بیمه مسابقات ورزشی، بیمه نمایش هوائی، بیمه آژانس مسافرتی و آژانس هاي ملکی، بیمه مربیان ورزشی، بیمه اداره کنندگان مدارس، بیمه وکلاي دادگستري و مشاورین حقوقی، بیمه حسابداران قسم خورده، بیمه مهندسین و آرشیتکت ها، بیمه اداره کنندگان داروخانه، بیمه سازمان انتقال خون، بیمه باشگاههاي ورزشی.

دیدگاهتان را بنویسید