فرايند رسيدگي به شكايات بيمه اي

اصول بیمه چیست؟
اصول بیمه چیست؟
ژوئن 11, 2020
نقش بیمه های اشخاص بعنوان یک عامل پس اندازی
نقش بیمه های اشخاص بعنوان یک عامل پس اندازی
ژوئن 23, 2020

فرايند رسيدگي به شكايات بيمه اي

فرايند رسيدگي به شكايات بيمه اي

فرايند رسيدگي به شكايات بيمه اي

مؤسسه بيمه موظف است با درج اطلاعيه در تمام مراكز صدور و پرداخت خسارت، در خصوص نحوه رسيدگي به شكايات بيم هاي و فرآيند رسيدگي به شكايات اطلاع رساني نمايد.
ماده 26 – مؤسسه بيمه موظف است واحد رسيدگي و پاسخگويي به شكايات تحت نظارت و مسؤوليت مستقيم مديرعامل ايجاد و امكان دسترسي آسان براي عموم بيمه گذاران را در سطح كشور جهت طرح شكايات مربوطه فراهم نمايد به گونه اي كه حداكثر ظرف مدت 20 روز شكايات رسيدگي شوند.
ماده 27 – در صورت عدم رسيدگي به شكايات بيمه اي در شركت بيمه، بيمه گذاران، بيمه شدگان يا صاحبان حقوق آنها م يتوانند موضوع مورد اختلاف را به صورت كتبي و همراه مدار كو دلايل لازم به بيمه مركزي اعلام و تقاضاي رسيدگي نمايند. بيمه مركزي در صورت لزوم موضوع را همراه با مستندات آن براي ارايه توضيحات لازم به شركت بيمه ذيربط اعلام خواهد نمود .شركت بيمه موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از دريافت مدار كفوق، پاسخ خود را به صورت مستدل و مستند به بيمه مركزي اعلام نمايد.
ماده 28 – بيمه مركزي پس از بررسي شكايات واصله نظر خود را در مدت زمان متعارف به صورت مكتوب به طرفين اعلام خواهد نمود .نظر بيمه مركزي براي شركت بيمه ذي ربط لازم الاجرا است.
ماده 29 – شركتهاي بيمه موظفند اطلاعات مربوط به شكايات بيمه گذاران از نمايندگان و كارگزاران (دلال رسمي) بيمه را به طور كامل با مدارك و مستندات بشرح زير، هر شش ماه يكبار براي بيمه مركزي ارسال نمايند:

  • تعداد شكايت هاي دريافتي از هر نماينده يا كارگزار.
  • تعداد شكاي تهاي رسيدگي شده .
  • ميزان خسارت يا غرامت پرداختي به شاكيان.

فرايند رسيدگي به شكايات بيمه اي

فرآيند طراحي محصول بيمه اي

طراحان محصولات بيمه اي جديد به دو دسته اشخاص حقيقي و حقوقي تقسيم بندي مي شوند كه هريك فرآيندي به شرح زير براي اخذ مجوز طي خواهند نمود:
الف- اشخاص حقيقي: در ابتدا لازم است طراح به يكي از شركتهاي بيمه مراجعه نموده و طرح پيشنهادي خود را به صورت تفصيلي براي شركت بيمه تشريح و توجيه نمايد. پس از آن شركت بيمه با بررسي جوانب مختلف فني و اجرايي محصول و همچنين وجود يا عدم وجود بازار اجرايي، طرح بيمه اي را پذيرفته و يا رد مي نمايد .چنانچه طرح توسط شركت بيمه مورد پذيرش قرار گيرد آن شركت پس از قالب بندي طرح در چارچوب بخشنامه فوق الذكر آن را براي اخذ مجوز به بيمه مركزي ارسال خواهد نمود.البته شركتهاي بيمه موظفند حقوق و تكاليف طراحان محصولات بيمه اي جديد را در چارچوب قرارداد مكتوب مشخص نمايند .ممكن است طرح توسط افراد حقيقي به ساير سازما نها معرفي و از آن طريق براي بررسي به بيمه مركزي ارسال گردد كه در زير شرح داده مي شود .

ب- اشخاص حقوقي: طراحان حقوقي خود به دو دسته شركتهاي بيمه و ديگر سازمان ها، نهادها و … تقسيم بندي مي شوند:

  • شركت هاي بيمه: فرآيند طراحي محصولات بيمه اي جديد براي شركت هاي بيمه به وضوح در بخشنامه ذكر شده است.
  • ساير سازمان ها، نهادها، وزارتخانه ها و… : براي چنين طرحهايي دو رويه در نظر گرفته مي شود، يكي طرح هايي كه مصوبه دولتي دارد و به صورت مستقيم در بيمه مركزي تصميم گيري مي شود و يا طرح هايي كه مجدداً براي اعلام نظر به شركت هاي بيمه ارسال مي شود و فرآيند مرحله قبل تكرار مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید