نقش بیمه و بیمه گر در دنیای امروز

تدوین قانون بیمه
تدوین قانون بیمه
آگوست 6, 2019

نقش بیمه و بیمه گر در دنیای امروز

نقش بیمه و بیمه گر در دنیای امروز

نقش بیمه و بیمه گر در دنیاي امروز

نقش بیمه و بیمه گر در دنیای امروز ، سرمایه داران اعتقاد دارند، سرمایه همواره خود راهش را پیدا می کند. براي این منظور مهمترین عواملی که راه جذب سرمایه و در نتیجه فعالیت سرمایه گذار را همواره می نماید عبارتند از امنیت در بازگشت اصل و فرع سرمایه و امنیت در چرخه اقتصادي و داشتن بازده مطلوب. امروزه بیمه بعنوان یک عامل زمینه ساز بستري امن، در اقتصاد جهان، نقش بسیارمهم و حساسی را بعهده دارد. فعالیت بنگاههاي بزرگ اقتصادي، کارخانه هاي صنعتی، کشتیها و هواپیماهاي غول پیکر با اتکا به بیمه به حرکت در آمده و دوام می یابد.

فعالیتهاي گسترده بازرگانی

فعالیتهاي گسترده بازرگانی، مسئولیتهاي سنگین و نگران کننده اي بدنبال دارد، بیمه ریسکهاي سیاسی و اعتباري و بیمه انواع مسئولیتها، آرام بخش بازرگانان و صاحبان صنایع و حرف مختلف است. قبول این گونه تعهدات گاهی چنان زیاد است که به تنهائی از عهده یک بیمه گر بر نیامده و همکاري گروهی بیمه گران را از کشورهاي مختلف می طلبد. دراین میان نقش بیمه گر در معاملات بیمه اي تنها مدیریت است.

بیمه گر مدیري است که بین گروه بیمه گزاران که به فعالیتهاي مختلف مشغول می باشند و جان ومال هریک از آنها به نحوي در معرض خطر می باشد رابطه تعاونی برقرار کرده و بامتشکل کردن افراد در سازمان بیمه و دریافت حق بیمه، آنها را در قبال صدمات و زیانهاي احتمالی مورد تامین قرار می دهد.

درخاتمه چنانچه نگاهی گذرابه نقش بیمه دردنیاي صنعتی امروزداشته باشیم ملاحظه خواهیم کرد:

نقش انفرادي بیمه باایجاد احساس اطمینان درشخص وایجاد اعتباروتشکیل سرمایه وحمایت از تک تک افراد جامعه براي زندگی بهتر و بدور از نگرانی از حال و آینده شکل می گیرد.

بیمه بعنوان حامی کل افراد جامعه درقبال آثار زیانبار فعالیت دیگران نقش اجتماعی مهمی بعهده دارد.

بیمه باحفظ ثروت ملی، تضمین سرمایه گذاریها ازیکسو وجمع آوري پس اندازهاي کوچک و سرمایه گذاري ذخائر و اندوخته هاي جمع آوري شده از دیگر سو بعنوان یک عامل اقتصادي نقش بسزائی درتوسعه اقتصادي و بالا بردن سطح اشتغال دارد. درنهایت شرکتهاي بیمـه با توزیع خطر در گستـره بیـن المللی از طـریق بیمه هاي اتکائی نقش بین المللی را درخانواده جهانی رقم می زنند.

دیدگاهتان را بنویسید