انواع بیمه های عمر (بخش 2)

انواع بیمه های عمر
انواع بیمه های عمر (بخش 1)
سپتامبر 9, 2020
ساعت ٢٤ در بيمه چيست ؟
ساعت ٢٤ در بيمه چيست ؟
سپتامبر 20, 2020

انواع بیمه های عمر (بخش 2)

انواع بیمه های عمر

انواع بیمه های عمر

مزایای بیمه(تمام عمر)

مزایای بیمه های تمام عمر را بدون در نظر گرفتن نحوه پرداخت حق بیمه بشرح زیر می توان تقسیم بندی کرد:

 • پوششی است برای تمام عمر که دارای تضمین کافی و مناسب هم می باشد.
 • پرداخت اقساط بیمه می تواند طوری طرح ریزی شده و به فواصلی تأدیه گردد که متناسب با درآمد بیمه شده باشد.
 • تا حدودی واجد شرایط لازم پس انداز می باشد و بیمه شده می تواند از محل ذخایر خود وام دریافت دارد و یا آن را تبدیل به بیمه نامه با سرمایه مخفف نموده و یا آن را بازخرید کند.
 • در مقایسه با بیمه نامه مختلط پس انداز ارزانتر است و بیمه شده می تواند با پرداخت حق بیمه کمتری تامین و پوشش مناسبی را دریافت دارد.

عیوب بیمه نامه های تمام عمر

بیمه نامه تمام عمر، دارای دو عیب کلی است که بطور خلاصه بشرح زیر است:

 • حق بیمه بایستی در تمام طول مدت قرارداد و تا زمانی که بیمه گذار/ بیمه شده در قید حیات است پرداخت گردد که این امر در زمان بازنشستگی خالی از اشکال نیست.
 • در بیمه نامه های تمام عمر، جنبه پس اندازی و سرمایه گذاری آن ضعیف بوده و مناسب برای بیمه شده نیست توضیحات اضافه می نماید که عیب اول را می توان با تغییر در نحوه پرداخت حق بیمه برطرف نمود و عیب دوم با توجه باینکه این بیمه نامه در مقایسه با بیمه های مختلط پس انداز ارزانتر است قابل چشم پوشی است.

انواع بیمه های عمر

بیمه های مختلط پس انداز

در بیمه نامه های مختلط پس انداز، سرمایه بیمه در هر صورت قابل پرداخت است چنانچه اگر بیمه شده قبل از مدت قرارداد بیمه فوت کند، سرمایه بیمه به بازماندگان و وارث پرداخت می شود و چنانچه تا پایان ماه اعتبار بیمه نامه در قید حیات باشد، سرمایه بیمه بخود او پرداخت خواهد شد. بیمه نامه های پس انداز در چند دهه اخیر از استقبال عامه مردم برخوردار گردیده و علت آنهم ارائه پوشش مناسب در صورت فوت زودرس و نابهنگام بیمه گذار برای بازماندگان او و هم جنبه پس اندازی وذخیره سازی آن برای زمانی است که بیمه گذار در قید حیات باشد. بیمه های مختلط پس انداز دارای دو جنبه کلی است یکی اصول ریاضی و دیگری اصول اقتصادی آن است.
اصول ریاضی : محاسبه میزان حق بیمه بر اساس محاسبات ریاضی استوار است . شرکت بیمه می بایست با انجام محاسبات ریاضی هم تعداد آنهائی را که فوت می نمایند معین کند و هم آنهائی را که ممکن است پس ار خاتمه قرارداد بیمه در قید حیات باشند مشخص نماید . از ترکیب بیمه نامه به شرط حیات و بشرط فوت بیمه نامه مختلط پس انداز بوجود می آید.

اصول اقتصادی بیمه های مختلط پس انداز : بیمه های مختلط پس انداز از نظر تجزیه و تحلیل های اقتصادی به دو بخش عمده تقسیم می شود:

 • بیمه عمر زمانی با سرمایه نزولی که یک بیمه عمر بشرط حیات محسوب می شود و معادل مابه التفاوت بین ذخایر جمع آوری شده و سرمایه مندرج در بیمه نامه است.
 • بیمه عمر زمانی به دو صورت با سرمایه نزولی و با سرمایه ثابت ارائه میگردد.
افزایش سرمایه گذاری

بیمه های مستمری
نوع پوشش بیمه ا ی است که تعهد پرداخت مستمری دوره ای را برای مدت زمان معین و یا تمامی حیات بیمه شده تعهد می نماید . اگر پرداختهای دوره ای تا ز مان حیات بیمه شده تعهد شده باشد، قرارداد بیمه مستمری بنام “مستمری دوران حیات ” نامیده می شود . بیمه مستمری از دو مرحله تشکیل شده است مرحله اول تشکیل سرمایه و یا تشکیل مستمری است یعنی اقساط حق بیمه را بیمه گذار می پردازد که وقتی مام شد مرحله آخر که سررسید مستمری است شروع میشود و از اینجا تعهد بیمه گر شروع میشود (یعنی نقد کردن سرمایه ) در مرحله سررسید مستمری از حق بیمه و سود سرمایه مبلغی تعیین می شود که از تاریخ سررسید به بیمه گذار پرداخت می شود.

بیمه مستمری انواع مختلف دارد:

سرمایه گذاری خالص یا غیر عمدی : این نوع از بیمه های مستمری جنبه سرمایه گذاری دارد یعنی سرمایه گذاری شده و تشکیل سود می دهد و بعد از مدتی د ر زمان سررسید، بیمه گذار سرمایه اش را دریافت می کند که می تواند به دفعات مختلف باشد و یا متعدد که به آن سرمایه گذاری خالص یا غیر عمدی گویند که خطر در آن مطرح نیست.

عمری: حق بیمه مستمری را بیمه گذار می پردازد اما از زمان سررسید به بعد بستگی به حیات شخص بیمه شده، بیمه گر تازمان حیات او مستمری را می پردازد. بر اساس این تقسیم بندی در بیمه های عمر مستمری از نظر حق بیمه چون زنان طول عمر بالایی دارند ریسک بدتری محسوب می شوند و از نظر پرداخت و اقساط حق بیمه:

انواع بیمه های عمر

 • مستمری برای تمام عمر بدون بازگردان هیچگونه وجهی از زمان سررسید به بعد که حق بیمه ها پرداخت گردیده اگر شخص زنده باشد تا زمانی که زنده است اقساط مستمری را دریافت می کند . و اگر فوت کند بیمه گر تعهدی ندارد.
 • مستمری برای تمام عمر با تضمین پرداخت وجه معین . در حالت فوت بعد از پرداخت حق بیمه و رسیدن سررسید بیمه گذار می تواند اقساط بیمه مستمری را دریافت کند و اگر فوت کند ذینفع او آن را دریافت کند که مبلغ با توجه به زمان زنده بودن شخص پرداخت می شود که پرداخت یا یکجا و یا به دفعات است.
 • بیمه مشترک و بازماندگی : تعهد بیمه گر در مقابل حیات و ممات دو نفر می باشد که به محض فوت یکی بیمه گر پرداخت مستمری را به اقساط و یا مبلغ واحد به دیگری می پردازد.
 • هر دو نفر حیات داشته باشند که در صورت پایان دوره مستمری اگر هر دو حیات داشتند بیمه گر باز هم تعهد دارد. در بیمه مستمری طول عمر مشخص برای بیمه گر خطر است اما دربیمه عمر، فوت برای بیمه گر خطر را تشکیل می دهد . چون مسئله پس اندازی در بیمه مستمری مطرح است مسائل بازخرید و … نیز مطرح است که اگر بیمه گذار نتواند به پرداخت حق بیمه ادامه دهد بر اساس مدتی که مبالغ حق بیمه را پرداخته و نوع مستری، در اینجا بیمه گذار حق و حقوقی نسبت به آن دارد که مبلغی از آن را می توان بازخرید کرده ویا سرمایه را بخواهد که از مدتش و حق بیمه کم می شود.

برای مطالعه بخش اول مقاله، اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید