اصول بیمه چیست؟

مبانی حقوقی بیمه های اشخاص
مبانی حقوقی بیمه های اشخاص
ژوئن 5, 2020
فرايند رسيدگي به شكايات بيمه اي
فرايند رسيدگي به شكايات بيمه اي
ژوئن 17, 2020

اصول بیمه چیست؟

اصول بیمه چیست؟

اصول بیمه چیست؟

بيمه داراي اصولي است كه عبارت انداز:

1) اصل غرامت يا زيان
شركت بيمه متعهد است در صورت بروز خسارت به فردي خسارت وي را جبران ميكند تا حدي كه به حالت قبل از حادثه برگردد. اين اصل صرفاً در بيمه اموالي و اشياء و مسئوليت حاكم است. چون ارزش افراد قابل تقويم نيست صرفاً در مورد بيمه درمان اشخاص قابل اجرا ميباشد. تعهد بيمه گر نبايد كمتر يا بيشتر از خسارت واقعي باشد. اين اصل باعث كاهش تقلبات عمدي و غير واقعي ميشود. اين اصل با بيمه مضاعف و درجه تقصير بيمه گذار و بيمه هاي اموالي دستخوش تغيير ميشود.
٢) اصل حد اعلاي حسن نيت
اين اصل براي طرفين مي باشد هم بيمه گذار و هم بيمه گر. بيمه گذار بايد كليه اطلاعاتي را كه جوانب و خطرات را ارزيابي ميكند در اختيار بيمه گر قرار ميدهد هر گاه مشخص شود يكي از طرفين اصل صداقت را رعايت نكرده حق فسخ براي طرف ديگر ايجاد مي شود.
٣) اصل نفع بيمه اي
علاقه و نفعي است كه هر فردي براي حفظ و بقاء مال يا شخص بيمه شده دارد اين اصل در تمامي انواع بيمه جاري ميباشد. بايد مال يا شخص شناخته شده باشند كسي محق به دريافت خسارت ميباشد كه ذيفنع مال باشد.
٤ ) اصل علت نزديك
مبتني بر رابطه مستقيم وقوع حادثه و خسارت وارده است، بيمه گذار در انديشه دريافت خسارت از بيمه گر است بايد نشان دهد كه بين وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علت و معلول مستقيمي وجود دارد علت نزديك خسارت با حادثه انجام يافته رابطه مستقيم وجود دارديعني اينكه خسارت در نتيجه وقوع حادثه بيمه شده وارد آمده باشد.

اصول بیمه چیست؟

٥) اصل مشاركت
٦) اصل تعدد بيمه
٧) اصل جانشيني
بيمه گر در قبال پرداخت خسارت جانشين بيمه گذار قرار ميگيرد (ماده ٣٠ قانون بيمه) و پيگيري و طرح دعوي به بيمه گر واگذار خواهد شد بنابر اين بيمه گذار حق مراجعه به عامل حادثه را ندارد. در صورت عدم رعايت اصل جانشيني بيمه گذار علاوه بر دريافت خسارت از بيمه گر به عامل حادثه مراجعه ميكند و همچنين موجب تضييع حقوق بيمه گر به جهت عدم رعايت قواعد حتي بلحاظ محاسبه بهاي ريسك بر مبناي افدامات بيمه گذار خواهد شد. همچنين باعث ايجاد بي نظمي در جامه و سود بيمه گذار از عمليات بيمهاي ميگردد. اصل جانشيني فقط در بيمه اموال و مسئوليت و در بيمه اشخاص صرفاً در بيمههاي درمان جاري است اين اصل با اصل غرامت ارتباط مستقيم و محتوايي دارد.

٨) اصل داوري
بيمه گرو بيمه گذار درصورت بروز هرگونه اختلاف، بويژه از لحاظ فني، ترجيح ميدهند كه با توافق و سازش مساله را حل كنند. طرفين قرارداد بويژه بيمه گر،به طرح دعوا دردادگاه علاقهاي ندارند، زيرا مراحل رسيدگي طولاني است وبه شركت بيمه نيز ممكن است لطمه وارد شود.

دیدگاهتان را بنویسید