اصول بیمه چیست؟

مبانی حقوقی بیمه های اشخاص
مبانی حقوقی بیمه های اشخاص
خرداد ۲۲, ۱۳۹۹
فرايند رسيدگي به شكايات بيمه اي
فرایند رسیدگی به شکایات بیمه ای
خرداد ۲۲, ۱۳۹۹

اصول بیمه چیست؟

اصول بیمه چیست؟

اصول بیمه چیست؟

بیمه دارای اصولی است که عبارت انداز:

۱) اصل غرامت یا زیان
شرکت بیمه متعهد است در صورت بروز خسارت به فردی خسارت وی را جبران میکند تا حدی که به حالت قبل از حادثه برگردد. این اصل صرفاً در بیمه اموالی و اشیاء و مسئولیت حاکم است. چون ارزش افراد قابل تقویم نیست صرفاً در مورد بیمه درمان اشخاص قابل اجرا میباشد. تعهد بیمه گر نباید کمتر یا بیشتر از خسارت واقعی باشد. این اصل باعث کاهش تقلبات عمدی و غیر واقعی میشود. این اصل با بیمه مضاعف و درجه تقصیر بیمه گذار و بیمه های اموالی دستخوش تغییر میشود.
٢) اصل حد اعلای حسن نیت
این اصل برای طرفین می باشد هم بیمه گذار و هم بیمه گر. بیمه گذار باید کلیه اطلاعاتی را که جوانب و خطرات را ارزیابی میکند در اختیار بیمه گر قرار میدهد هر گاه مشخص شود یکی از طرفین اصل صداقت را رعایت نکرده حق فسخ برای طرف دیگر ایجاد می شود.
٣) اصل نفع بیمه ای
علاقه و نفعی است که هر فردی برای حفظ و بقاء مال یا شخص بیمه شده دارد این اصل در تمامی انواع بیمه جاری میباشد. باید مال یا شخص شناخته شده باشند کسی محق به دریافت خسارت میباشد که ذیفنع مال باشد.
۴ ) اصل علت نزدیک
مبتنی بر رابطه مستقیم وقوع حادثه و خسارت وارده است، بیمه گذار در اندیشه دریافت خسارت از بیمه گر است باید نشان دهد که بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علت و معلول مستقیمی وجود دارد علت نزدیک خسارت با حادثه انجام یافته رابطه مستقیم وجود داردیعنی اینکه خسارت در نتیجه وقوع حادثه بیمه شده وارد آمده باشد.

اصول بیمه چیست؟

۵) اصل مشارکت
۶) اصل تعدد بیمه
٧) اصل جانشینی
بیمه گر در قبال پرداخت خسارت جانشین بیمه گذار قرار میگیرد (ماده ٣٠ قانون بیمه) و پیگیری و طرح دعوی به بیمه گر واگذار خواهد شد بنابر این بیمه گذار حق مراجعه به عامل حادثه را ندارد. در صورت عدم رعایت اصل جانشینی بیمه گذار علاوه بر دریافت خسارت از بیمه گر به عامل حادثه مراجعه میکند و همچنین موجب تضییع حقوق بیمه گر به جهت عدم رعایت قواعد حتی بلحاظ محاسبه بهای ریسک بر مبنای افدامات بیمه گذار خواهد شد. همچنین باعث ایجاد بی نظمی در جامه و سود بیمه گذار از عملیات بیمهای میگردد. اصل جانشینی فقط در بیمه اموال و مسئولیت و در بیمه اشخاص صرفاً در بیمههای درمان جاری است این اصل با اصل غرامت ارتباط مستقیم و محتوایی دارد.

٨) اصل داوری
بیمه گرو بیمه گذار درصورت بروز هرگونه اختلاف، بویژه از لحاظ فنی، ترجیح میدهند که با توافق و سازش مساله را حل کنند. طرفین قرارداد بویژه بیمه گر،به طرح دعوا دردادگاه علاقهای ندارند، زیرا مراحل رسیدگی طولانی است وبه شرکت بیمه نیز ممکن است لطمه وارد شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *