صندوق تأمين خسارتهاي بدني (مربوط به سوانح و حوادث ) چيست؟

موازين فني تعيين نرخ هاي بيمه
موازين فني تعيين نرخ هاي بيمه
آگوست 28, 2020
انواع بیمه های عمر
انواع بیمه های عمر (بخش 1)
سپتامبر 9, 2020

صندوق تأمين خسارتهاي بدني (مربوط به سوانح و حوادث ) چيست؟

صندوق تأمين خسارتهاي بدني (مربوط به سوانح و حوادث ) چيست؟

صندوق تأمين خسارتهاي بدني (مربوط به سوانح و حوادث ) چيست؟

صندوق تأمين خسارت هاي بدني

قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه زميني مصوب سال ١٣٩٥ ماده 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ١٣٨٧ ( و به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه،خسارت هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تامين بيمه گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسئول حادثه و يا ورشكستگي بيمه گر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده ١٧ ) اين قانون، توسط صندوق مستقلي به نام “صندوق تأمين خسارت هاي بدني“ پرداخت خواهد شد. مدير صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و تصويب مجمع عمومي و با حكم رئيس مجمع عمومي منصوب مي گردد.

الزامات صندوق تامين خسارتهاي بدني در جبران خسارت اشخاص ثالث : (در تصادفات رانندگي)  صندوق در موارد ذيل اقدام به پرداخت خسارت بدني به اشخاص ثالث زيانديده در حوادث رانندگي مي نمايد:

صندوق تأمين خسارتهاي بدني (مربوط به سوانح و حوادث ) چيست؟

فقدان يا انقضاء بيمه نامه مسبب حادثه . (گم شدن يا تمام شدن اعتبار بيمه نامه)

بطلان قرارداد بيمه. (باطل شدن بيمه نامه ) بطلان قرارداد بيمه نامه به مواردي است كه عقد بيمه فاقد يكي از شرايط اصلي صحت معامله باشد يا طبق قانون بيمه به لحاظ اظهارات خلاف واقع بيمه گذار در زمان عقد قرارداد بيمه و…

تعليق تامين بيمه گرتعليق تامين بيمه گر نوعي ضمانت اجرايي مالي ، قراردادي يا قانوني است كه نسبت به بعضي از بيمه گذاران متخلف اعمال مي شود مانند پرداخت نكردن حق بيمه كه قرارداد بيمه از بين نمي رود و بيمه گذار مديون حق بيمه است اما شروع تامين بيمه گر منوط به پرداخت حق بيمه مقرر مي باشد. تعهد بيمه گر با دريافت حق بيمه قوت اجرايي پيدا مي كند. بيمه گذار در زمان تعليق تعهدي نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت.

 • فرار كردن مسئول حادثه
 • شناخته نشدن مسئول حادثه. (مسئول تصادف)
 • ورشكستگي بيمه گر. (ورشكستگي شركت هاي بيمه )
 • خسارت هاي بدني خارج از شرايط بيمه نامه (مواردي كه تحت پوشش بيمه نامه ثالث نباشد)  ” مانند پرداخت مابه التفاوت خسارت بدني سر نشينان بيش از ظرفيت مجاز وسيله نقليه“
 • پرداخت معادل تفاوت ديه خانم ها تا سقف ديه آقايان در كليه جنايات ناشي از كار و…
 • پرداخت غرامت كليه زيانديده گان مقصر در آزادراه ها و حوادث ريلي (راه آهن) كه وسيله نقليه صدمه زننده فاقد بيمه نامه باشد.
 • پرداخت غرامت به عابران پياده مقصر در سوانح ترافيكي كه راننده وسيله نقليه فاقد بيمه نامه باشد.(موضوع ماده ٢٦ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي)

ويژگيهاي صندوق تامين خسارتهاي بدني

 • حمايت از زيانديدگاني كه به علت حوادث تحت پوشش دچار خسارت بدني شوند ولي بيمه گران تعهدي در جبران خسارت ندارد يا قادر به انجام تعهدات خود نيستند.
 • هر امري كه مانع از جبران خسارت بدني زيانديده طبق قانون و شرايط عمومي و خصوصي بيمه نامه شود از طريق صندوق قابل جبران است به استثناء موارد مصرح در ماده ( ١٧ ) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري.
 • تعهد صندوق در قبال اشخاص ثالث يك تكليف قانوني است.
 • حق مراجعه به صندوق محدود به مواردي است كه جبران خسارت از طرف بيمه گران (شركتهاي بيمه) ممكن نباشد.
 • صندوق جانشيني زيانديده حق دارد به عامل زيان يا مسئول خسارت مراجعه و مبلغ پرداختي را استرداد نمايد.
 • اگر مديون خسارت ،بيمه گر ي باشدكه دچار ورشكستگي شده است.
 • صندوق به جانشيني زيانديده به مدير تصفيه امور و ورشكستگي مراجعه و طلب خود را ازمحل وجوه قابل تقسيم بين بستانكاران بيمه گر ورشكسته وصول خواهد كرد.
 • اداره صندوق به عهده بيمه مركزي ايران و چگونگي آن براساس تصويب نامه هيات وزيران خواهد بود.
 • صندوق تأمين خسارتهاي بدني (مربوط به سوانح و حوادث ) چيست؟

منابع تامين مالي براي پرداخت به زيانديدگان و خانواده آن ها به شرح ذيل براي اين صندوق، در نظر گرفته شده است:
الف – پنج درصد از حق بيمه، بيمه اجباري بيمه شخص ثالث
ب – معادل حداكثر يكسال حق بيمه، بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليه اي كه ازانجام بيمه موضوع اين قانون خودداري كنند (جريمه تاخير در خريد بيمهنامه)
ج – وجوه بازيافت شده از مسوولان حوادث رانندگي پس از پرداخت خسارت به زيانديدگان
د – درآمد حاصل از سرمايه گذاري وجوه صندوق
ه – بيست درصد جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور
و – بيست درصد از كل هزينه هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه
ز – كمك هاي اعطايي از سوي اشخاص ثالث
ح – جرايم نقدي دريافتي از شركت هاي بيمه به علت اجرا نشدن مفاد اين قانون
ط – كمك هاي دولت در صورت ناكافي بودن منابع مالي صندوق

مواد قانوني مرتبط با صندوق تأمين خسارتهاي بدني

بند ت ماده يك قانون جديد ثالث

شخص ثالث
هرشخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيان هاي بدني و يا مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثه
ماده ١٧ –موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:

 • خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه و محمولات آن.
 • خسارت مستقيم و يا غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديو اكتيو.
 • جريمه يا جزاي نقدي.
 • اثبات قصد زيان ديده در ايراد صدمه به خود مانند خودكشي ، اسقاط جنين و نظاير آن و نيز اثبات هر نوع خدعه و تباني نزيد مراجع قضايي.

ماده ٣٠ – اشخاص ثالث زيان ديده حق دارند با ارايه مدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني مراجعه كنند.

هم چنين مسبب حادثه مي تواند با ارايه مدارك لازم جهت تشكيل پرونده پرداخت خسارت به زيان ديده حسب مورد به بيمه گر يا صندوق مراجعه كند.
آببن نامه اجرايي اين ماده توسط بيمه مركزي ايران تهيه مي شود و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

دیدگاهتان را بنویسید