بیمه چیست

تاریخچه بیمه
تاریخچه بیمه
مرداد ۲۰, ۱۳۹۸
تعریف و انواع بیمه مسئولیت
ویژگی های عقد بیمه
مرداد ۲۰, ۱۳۹۸

بیمه چیست

بیمه چیست

بیمه چیست

تعریف ماهوی

در مقاله بیمه چیست و یا تعریف بیمه ، چنانچه به نقش مدیریتی بیمه گر نظری داشته باشیم درمی یابیم، بیمه گر باایجاد رابطه تعاونی و متشکل نمودن کلیه افرادی که درمعرض خطر معینی قراردارند و بدلیل توانائی محدودشان در مقابله با آثار آن نگران هستند، آنها را تحت حمایت قرار می دهد. بعبارتی دراین تعریف دو عنصر خطر و تعاون از عوامل اصلی تشکیل صندوق بیمه ای می باشد که بیمه گر باتوجه به اصول و ضوابط حاکم برحرفه خود آن را اداره می نماید .

تعریف حقوقی ( عقد بیمه )

ماده یک قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۶عقد بیمه را چنین تعریف می نماید:

” بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر درصورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده براو را جبران نموده ویا وجه معینی بپردازد، متعهدرا بیمه گر طرف تعهد را بیمه گزار، وجهی را که بیمه گزار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند.”

این تعریف بیمه را صرفا” عقدی دانسته که بین طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گزار منعقد و برای هریک تعهداتی بوجودمی آورد. لکن ازنظر فن بیمه، بیمه عبارت از این نیست که بین بیمه گر و یک بیمه گزار رابطه حقوقی ایجاد کند. اگر درمقابل بیمه گر تنها یک بیمه گزار وجود داشته باشد اصولا” بیمه ای وجود ندارد و عمل بیمه گر قابل توجیه نیست.

باتوجه به ماهیت عمل بیمه، قرارداد بیمه گر با بیمه گزار زمانی کاربیمه گری تلقی می گردد که یکی از هزارها قراردادی باشد که بین بیمه گر و بیمه گزار بسته شده و بعبارت دیگر بیمه گزار در زمره گروه بیمه گزاران قرار گیرد

تعریف فنی بیمه

باتوجه به مواردیادشده وازدیدگاه فنی: بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف بیمه گر باقبول مجموعه خطرها و بارعایت قواعد آمار و احتمالات درازاء دریافت وجهی)حق بیمه( از طرف دیگر بیمه گزار تعهد می نماید درصورت تحقق خطر معینی خسارت وارد به او و یاشخص دیگر را جبران کرده و یا وجه معینی بپردازد و یا خدمتی انجام دهد

عنوان حقوقی بیمه

گرچه اصولا”بین عقدو قرارداد اختلافی نیست و بحث درباره اینکه فرضا” بیمه عقد یا قرارداد است متضمن هیچ فایده عملی نیست. معذالک اگر هم بنظر بعضی از حقوقدانها بین عقد و قرارداد وحتی بین تعهد ناشی

از قرارداد و عقد اختلاف باشد بدلایل زیر بیمه را باید در زمره عقد به حساب آورد :
  1. به موجب ماده ۱۸۳قانون مدنی ” عقد عبارتست ازاینکه یک یا چند نفر درمقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند ومورد قبول آنها باشد.این تعریف درحقیقت الگو و قالبی است برای تمیز و تشخیص عقـد از غیر ازآن. عملیات بیمه ای بدرستی دراین قالب می گنجد.
  2. وقتی قانونگذار خود درمقابل تعریف بیمه عنوان عقد به آن داده ، درعقد بودن آن جای تردید باقی نمی ماند.
  3. بیمه گر موسسه ای است که در برابر بیمه گزاران آثار مجموعه ای از حوادث رابعهده می گیرد تا دربرابر حق بیمه دریافتی براساس قوانین آمار و احتمالات جبران خسارت کند یا وجه معینی بپردازد یا خدمات مورد توافق را انجام دهد.

و در اخر این مقاله یک کلیپ جالب در مورد بیمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *