بیمه چیست

تاریخچه بیمه
تاریخچه بیمه
آگوست 6, 2019
تعریف و انواع بیمه مسئولیت
ويژگی های عقد بيمه
آگوست 13, 2019

بیمه چیست

بیمه چیست

بیمه چیست

تعريف ماهوی

در مقاله بیمه چیست و یا تعریف بیمه ، چنانچه به نقش مديريتي بيمه گر نظري داشته باشيم درمي يابيم، بيمه گر باايجاد رابطه تعاوني و متشكل نمودن كليه افرادي كه درمعرض خطر معيني قراردارند و بدليل توانائي محدودشان در مقابله با آثار آن نگران هستند، آنها را تحت حمايت قرار مي دهد. بعبارتي دراين تعريف دو عنصر خطر و تعاون از عوامل اصلي تشكيل صندوق بيمه اي مي باشد كه بيمه گر باتوجه به اصول و ضوابط حاكم برحرفه خود آن را اداره مي نمايد .

تعريف حقوقي ( عقد بيمه )

ماده يك قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه 1316عقد بيمه را چنين تعريف مي نمايد:

” بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر درصورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده براو را جبران نموده ويا وجه معيني بپردازد، متعهدرا بيمه گر طرف تعهد را بيمه گزار، وجهي را كه بيمه گزار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه نامند.”

اين تعريف بيمه را صرفا” عقدي دانسته كه بين طرفين قرارداد يعني بيمه گر و بيمه گزار منعقد و براي هريك تعهداتي بوجودمي آورد. لكن ازنظر فن بيمه، بيمه عبارت از اين نيست كه بين بيمه گر و يك بيمه گزار رابطه حقوقي ايجاد كند. اگر درمقابل بيمه گر تنها يك بيمه گزار وجود داشته باشد اصولا” بيمه اي وجود ندارد و عمل بيمه گر قابل توجيه نيست.

باتوجه به ماهيت عمل بيمه، قرارداد بيمه گر با بيمه گزار زماني كاربيمه گري تلقي مي گردد كه يكي از هزارها قراردادي باشد كه بين بيمه گر و بيمه گزار بسته شده و بعبارت ديگر بيمه گزار در زمره گروه بيمه گزاران قرار گيرد

تعريف فنی بيمه

باتوجه به موارديادشده وازديدگاه فني: بيمه عملي است كه به موجب آن يك طرف بيمه گر باقبول مجموعه خطرها و بارعايت قواعد آمار و احتمالات درازاء دريافت وجهي)حق بيمه( از طرف ديگر بيمه گزار تعهد مي نمايد درصورت تحقق خطر معيني خسارت وارد به او و ياشخص ديگر را جبران كرده و يا وجه معيني بپردازد و يا خدمتي انجام دهد

عنوان حقوقي بيمه

گرچه اصولا”بين عقدو قرارداد اختلافي نيست و بحث درباره اينكه فرضا” بيمه عقد يا قرارداد است متضمن هيچ فايده عملي نيست. معذالك اگر هم بنظر بعضي از حقوقدانها بين عقد و قرارداد وحتي بين تعهد ناشي

از قرارداد و عقد اختلاف باشد بدلايل زير بيمه را بايد در زمره عقد به حساب آورد :
  1. به موجب ماده 183قانون مدني ” عقد عبارتست ازاينكه يك يا چند نفر درمقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند ومورد قبول آنها باشد.اين تعريف درحقيقت الگو و قالبي است براي تميز و تشخيص عقـد از غير ازآن. عمليات بيمه اي بدرستي دراين قالب مي گنجد.
  2. وقتي قانونگذار خود درمقابل تعريف بيمه عنوان عقد به آن داده ، درعقد بودن آن جاي ترديد باقي نمي ماند.
  3. بيمه گر موسسه اي است كه در برابر بيمه گزاران آثار مجموعه اي از حوادث رابعهده مي گيرد تا دربرابر حق بيمه دريافتي براساس قوانين آمار و احتمالات جبران خسارت كند يا وجه معيني بپردازد يا خدمات مورد توافق را انجام دهد.

و در اخر این مقاله یک کلیپ جالب در مورد بیمه

دیدگاهتان را بنویسید