مسئوليت كارفرما در مقابل كارگر حادثه ديده چيست

مشخصات بيمه مسئوليت كارفرما
مشخصات بيمه مسئوليت كارفرما
اکتبر 2, 2019
انواع و خرید بیمه مسئولیت
انواع و خرید بیمه مسئولیت
اکتبر 4, 2019

مسئوليت كارفرما در مقابل كارگر حادثه ديده چيست

مسئوليت كارفرما در مقابل كارگر حادثه ديده چيست

مسئوليت كارفرما در مقابل كارگر حادثه ديده چيست

به موجب يك اصل كلي كارفرمايان به علت بهره گيري از خدمات و نيروي كار كارگران مسئوليت دارند تا در هنگام بروز حوادث جاني براي كارگران از عهده خسارت آنها برآيند. البته در مبناي مسئوليت و اينكه آيا مسئوليت مطلق است يا منوط به اثبات تقصير كارفرما است، بين صاحبنظران اختلاف نظر وجود دارد و همين امر باعث شده تمام كشورها در اين زمينه رويه يكساني نداشته باشند. البته از طرف ديگر بايد اين نكته را در نظر داشت كه نوع مسئوليت كارفرما نيز با توجه به شكل حادثه، ميزان تقصير كارفرما، سهل انگاري كارگر و عدم تجهيزات مناسب كارگاه فرق مي كند.

اركان تحقق مسئوليت مدني كارفرما

براي تحقق مسئوليت مدني كارفرما نسبت به جبران صدمات وارده به كارگران بايد اركان و شرايط جمع آيند كه اثبات آنها بر عهده كارگر مي باشد. اين عناصر عبارتند از :

وجود ضرر و زيان

به عنوان ركن نخست دعوي، كارگر مكلف به اثبات ورود زيان به خويشتن است البته براي آنكه اين ضرر بتواند مبناي دعوي مطالبه خسارت قرار گيرد بايد شرايط و اوصافي را دارا باشد.

  • الف ( زيان بايد مسلم باشد:

مفهوم مسلم بودن يعني اينكه زيان پديد آمده باشد. به عبارت ديگر زيان بايد فعليت يافته يا اينكه به يقين و بي ترديد در آينده نزديك پديد آيد. زيانهاي احتمالي و فرضي را نمي توان زيان ناميد و به همين دليل نيز به آن خسارت تعلق نمي گيرد اما زياني كه تحقق آن در آينده به ظن قوي صورت پذيرد، مسلم و قطعي محسوب ميگردد. براي مثال اگر كارگري در حين انجام كار صدمه ببيند و بي درنگ با درمان سرپايي بتواند كاركند تنها هزينه درمان را مي تواند دريافت نمايد ولي اگر همين كارگر براي يافتن تندرستي اش چند هفته يا چند ماه بستري شود، بي گمان هزينه درمان اين مدت و خسارت زيان بي كاري جزء زيان است، اينكه پس از چندي در اثر زخم يا ضربه وارد شده عضوي از بدنش از كار افتاده شود كه پزشك آن را نتيجه مستقيم آن ضربه يا زخم بداند زيان مسلم بوده و زياند ديده حق دارد كه بخواهد زيان جبران شود.

  • ب ( زيان بايد ويژه باشد

خاص يا ويژه بودن زيان به اين معني است كه تنها كس يك كسان يا اشخاص معيني كه در اثر عمل كارفرما دچار حادثه شده اند، مي توانند خواستار جبران خسارت شوند و نه بقيه كارگران. به عنوان مثال: اگر به علت عدم تجهيزات ايمني كارگر ً الف ً دچار صدمه شود، كارگر ًب ً نمي تواند خواستار جبران زيان شود.

  • ج ( زيان بايد مستقيم باشد

زيان مستقيم يعني بايد يك رابطه عرفي مستقيم ميان عمل زيانبار و ورود ضرر به كارگر زيانديده وجود داشته باشد به گونه اي كه در نظر عرف ضرر وارده مستقيماً از عمل مذكور ناشي شده باشد.

  • د ( زيان نبايد ترميم شده باشد:

به طور كلي هدف مسئوليت مدني ترميم خسارتي است كه به زيان ديده وارد آمده است و همين كه اين ترميم صورت پذيرد، ديگر سخني از مسئوليت مدني به ميان نمي آيد. اين مفهوم هيچ دشوار نيست ولي اجراي آن دقيق است و آن در مواردي مي باشد كه آسيب زيانديده موجب مطالبه خسارت از كساني غير از مباشر خسارت است.

  • هـ ( زيان نبايد از عمل خود كارگر ناشي شده باشد

اگر زيان در نتيجه عمل كارگر زيان ديده باشد، چنين زياني قابل جبران نيست، و بر اين اساس كارگر نمي تواند از كارفرما خواستار جبران خسارت شود. در اين ارتباط تبصره 2ماده 95قانون كار بيان مي دارد »چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاي موضوع ماده 85اين قانون براي حفاظت فني و بهداشت كار وسايل و امكانات لازم را در اختيار كارگر با وجود آموزش هاي لازم و تذكرات قبلي بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننمايد، كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید