مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر حادثه دیده چیست

مشخصات بيمه مسئوليت كارفرما
مشخصات بیمه مسئولیت کارفرما
مهر ۱۱, ۱۳۹۸
انواع و خرید بیمه مسئولیت
انواع و خرید بیمه مسئولیت
مهر ۱۱, ۱۳۹۸

مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر حادثه دیده چیست

مسئوليت كارفرما در مقابل كارگر حادثه ديده چيست

مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر حادثه دیده چیست

به موجب یک اصل کلی کارفرمایان به علت بهره گیری از خدمات و نیروی کار کارگران مسئولیت دارند تا در هنگام بروز حوادث جانی برای کارگران از عهده خسارت آنها برآیند. البته در مبنای مسئولیت و اینکه آیا مسئولیت مطلق است یا منوط به اثبات تقصیر کارفرما است، بین صاحبنظران اختلاف نظر وجود دارد و همین امر باعث شده تمام کشورها در این زمینه رویه یکسانی نداشته باشند. البته از طرف دیگر باید این نکته را در نظر داشت که نوع مسئولیت کارفرما نیز با توجه به شکل حادثه، میزان تقصیر کارفرما، سهل انگاری کارگر و عدم تجهیزات مناسب کارگاه فرق می کند.

ارکان تحقق مسئولیت مدنی کارفرما

برای تحقق مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به جبران صدمات وارده به کارگران باید ارکان و شرایط جمع آیند که اثبات آنها بر عهده کارگر می باشد. این عناصر عبارتند از :

وجود ضرر و زیان

به عنوان رکن نخست دعوی، کارگر مکلف به اثبات ورود زیان به خویشتن است البته برای آنکه این ضرر بتواند مبنای دعوی مطالبه خسارت قرار گیرد باید شرایط و اوصافی را دارا باشد.

  • الف ( زیان باید مسلم باشد:

مفهوم مسلم بودن یعنی اینکه زیان پدید آمده باشد. به عبارت دیگر زیان باید فعلیت یافته یا اینکه به یقین و بی تردید در آینده نزدیک پدید آید. زیانهای احتمالی و فرضی را نمی توان زیان نامید و به همین دلیل نیز به آن خسارت تعلق نمی گیرد اما زیانی که تحقق آن در آینده به ظن قوی صورت پذیرد، مسلم و قطعی محسوب میگردد. برای مثال اگر کارگری در حین انجام کار صدمه ببیند و بی درنگ با درمان سرپایی بتواند کارکند تنها هزینه درمان را می تواند دریافت نماید ولی اگر همین کارگر برای یافتن تندرستی اش چند هفته یا چند ماه بستری شود، بی گمان هزینه درمان این مدت و خسارت زیان بی کاری جزء زیان است، اینکه پس از چندی در اثر زخم یا ضربه وارد شده عضوی از بدنش از کار افتاده شود که پزشک آن را نتیجه مستقیم آن ضربه یا زخم بداند زیان مسلم بوده و زیاند دیده حق دارد که بخواهد زیان جبران شود.

  • ب ( زیان باید ویژه باشد

خاص یا ویژه بودن زیان به این معنی است که تنها کس یک کسان یا اشخاص معینی که در اثر عمل کارفرما دچار حادثه شده اند، می توانند خواستار جبران خسارت شوند و نه بقیه کارگران. به عنوان مثال: اگر به علت عدم تجهیزات ایمنی کارگر ً الف ً دچار صدمه شود، کارگر ًب ً نمی تواند خواستار جبران زیان شود.

  • ج ( زیان باید مستقیم باشد

زیان مستقیم یعنی باید یک رابطه عرفی مستقیم میان عمل زیانبار و ورود ضرر به کارگر زیاندیده وجود داشته باشد به گونه ای که در نظر عرف ضرر وارده مستقیماً از عمل مذکور ناشی شده باشد.

  • د ( زیان نباید ترمیم شده باشد:

به طور کلی هدف مسئولیت مدنی ترمیم خسارتی است که به زیان دیده وارد آمده است و همین که این ترمیم صورت پذیرد، دیگر سخنی از مسئولیت مدنی به میان نمی آید. این مفهوم هیچ دشوار نیست ولی اجرای آن دقیق است و آن در مواردی می باشد که آسیب زیاندیده موجب مطالبه خسارت از کسانی غیر از مباشر خسارت است.

  • هـ ( زیان نباید از عمل خود کارگر ناشی شده باشد

اگر زیان در نتیجه عمل کارگر زیان دیده باشد، چنین زیانی قابل جبران نیست، و بر این اساس کارگر نمی تواند از کارفرما خواستار جبران خسارت شود. در این ارتباط تبصره ۲ماده ۹۵قانون کار بیان می دارد »چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ۸۵این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید، کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *